ééél prìììméééròòò kééé llgààà ááá làà páágìììnááá 2 gáánààà

GààààNááá
Lòòòò Kééé Mèèè PíííííDààààààà`
!miss!

=O.

xDD!

wajajaj

[QUOTE=PaJeRiTa_LiNdA]GààààNááá
Lòòòò Kééé Mèèè PíííííDààààààà`
!miss![/QUOTE]
[SIZE=“5”]Cómo mierda podis escribir asi?[/SIZE]

Tééé Dòòòòííííííí

Lòòòò Kéééé´Mèèèè PíííííDààààíííííí

=OOO

[QUOTE=PaJeRiTa_LiNdA]GààààNááá
Lòòòò Kééé Mèèè PíííííDààààààà`
!miss![/QUOTE]

¿Por qué escribes ààààààààsíííííííííííí ?

=O gano xD

jajaj droopy gano

[QUOTE=PaJeRiTa_LiNdA]Tééé Dòòòòííííííí

Lòòòò Kéééé´Mèèèè PíííííDààààíííííí[/QUOTE]
[SIZE=“5”]Interesante !lengua! [/SIZE]

=o

Droopy, qué vas a pedir?

jajaja.

piensa

óóóóóHHH GááááNàààZTèèèèè
ííííóòòòò PéééNZèèèè Kééé Zèèè íííBààà DéééMòòòòRááááR MàààZ
áááHòòòòRááá PììììDééé

:O.

óóóóóHHH
BúúúèèèèèNóóóóó DèèèèZPuúúúúúèèèèZZ
Méééé DèèèèCíííííí

[QUOTE=PaJeRiTa_LiNdA]óóóóóHHH
BúúúèèèèèNóóóóó DèèèèZPuúúúúúèèèèZZ
Méééé DèèèèCíííííí[/QUOTE]

¿Por qué escribes áááááásììììììììì ?

jajajaja

y d dond salio ella???

PóóóóRKèèèèè Méééé GùùùùZTááááá