"pom"

[quote=“Amaranth, post: 1252411”][COLOR=“Gray”]
Mira lo ke encontré en Google xD[/COLOR]

[/QUOTE]

xD

Yo sabia que ivas a salir con algo ashi

Amayanxita ^^

[COLOR=“Gray”]
Hay ke ponerla de firma XD[/COLOR]

[quote=“Amaranth, post: 1252418”][COLOR=“Gray”]
Hay ke ponerla de firma XD[/COLOR][/QUOTE]

Ship ^^

xD!
si POM" obvio

[quote=“x.kmila.x, post: 1252429”]xD!
si POM" obvio[/QUOTE]

Shi “POM”

Shi uste lo dixe =)

Ustedes son puros "POM"kemones !lady!

Incluyendo ala Punk
y el Industrial

asi que juntos nosotros somos

“Pokemones”

^^

xD

Olii creo q no nos an presentado correctamente…me yamo Brayatan dylan y pnzheo por las noxes !lady!

jajajaja xD
oliwis yò Sòìii Làà Yèèèsènìiàa màànzàanithààà pòòncèèàDòòRàà CùùànDò Qùèrràìiii Prèègùnthà Là TààrìiiFhàaà :wink:

[COLOR=“Pink”]¿Puedo ser Lhaaahahaha frááámbuéééézzzzzÍÍÍÍtáááá?

xD
[/COLOR]

SìiiiwìiiLLìiiSs

Jajjaja ke ocio xD

[COLOR=“Pink”]Ayyyy… graciwííííz :smiley:
¿Oíííééé or quèèèè no vamóóózzzz a póóóncéééááárrr?[/COLOR]

En La PiRaMiDe “POM”

xD

SììiiWìiiiLìiiiS
Hòìi Nò hààì TàarìiiFàaa :wink:

[COLOR=“Pink”]Uhuhuu… éntóncééz pokeniñóóóózzzz,
tiéééénééén quééé apróvezháár la prómo dé
la mááánzhááánhíííítháááaá xD[/COLOR]

QuIeN Va CoNmIgO

Pa PoNcIaR

ToA la NoXe

CoN eLlA NuMaS?

Y PeRrEaR Bn ApReTaItOs?

:smiley:

[COLOR=“Pink”]♪ Haremos séÉéÉéÉéÉxÓóÓóÓóÓóÓó con ropa
esto será entre tú y yo ♪[/COLOR]

jààààjàààjààà
(8)zùùnzùùndààdàà
zùùnzùùndààdàà(8)

[COLOR=“Pink”]♪ Baby, te quierooooohohohoh
y es que te quierooohhohoh ♪[/COLOR]